A81
Ảnh căn hộ A1
Ảnh căn hộ A
Ảnh căn hộ A3
Ảnh căn hộ A4
Ảnh căn hộ A5
Ảnh căn hộ A6

Căn hộ A : 04 - 07(Từ tầng 06 đến tầng 32)

 • Phòng khách : 34,0 m2
 • Phòng ngủ 01 : 11,1m2
 • Phòng ngủ 02 : 10,4m2
 • Phòng ngủ lớn : 16,1 m2
 • Bếp :7,0 m2
 • Logia : 4,3 m2
 • Logia 2 :3,2 m2
 • Wc 1 :4,5 m2
 • Wc 2 : 4,0 m2
 • Không gian khác : 6,9 m2
 • DT sử dụng căn hộ :101,5 m2
 • DT sàn xây dựng : 107,7 m2
B61
Nhà B2
Nhà B3
Nhà B4
Nhà B1
Nhà B5

Căn hộ B: 01 - 10(Từ tầng 6 đến tầng 32)

 • Phòng Khách :39,4 m2
 • Phòng ngủ 01 :12,2 m2
 • Phòng ngủ 02 :14,5 m2
 • Phòng ngủ lớn :20,8 m2
 • Bếp :10,6 m2
 • Logia :7,7 m2
 • Logia 2 :2,9 m2
 • Wc 1 :3,6 m2
 • Wc 2 :4,0 m2
 • Không gian khác :6,3 m2
 • DT sử dụng căn hộ :122,0 m2
 • DT sàn xây dựng :129,0 m2
Nhà C1
Nhà C2
Nhà C3
Nhà C4
Nhà C5
Nhà C6
Nhà C7

Căn hộ C: 05 - 06(Từ tầng 5 đến tầng 32)

 • Phòng khách :36,7 m2
 • Phòng ngủ 01 :11,3 m2
 • Phòng ngủ 02 :10,3 m2
 • Phòng ngủ 03 :15,1 m2
 • Bếp :10,6 m2
 • Logia 1 :2,4 m2
 • Logia 2 :4,3 m2
 • Kho :2,8 m2
 • Wc 1 :4,0 m2
 • Wc 2 :3,7 m2
 • Không gian khác :8,3 m2
 • DT sử dụng căn hộ :109,5 m2
 • DT sàn xây dựng :115,5 m2
Nhà D3
Nhà D2
Nhà D1
Nhà D4
Nhà D5

Căn hộ D: 02 - 03 - 08 -09(Từ tầng 06 đến tầng 32)

 • Phòng khách :27,5 m2
 • Phòng ngủ 01 :14,6 m2
 • Phòng ngủ 02 :11,8 m2
 • Bếp :9,4 m2
 • Logia 01 :3,1 m2
 • Logia 02 :6,6 m2
 • Wc 1 :3,9 m2
 • Wc 2 :5,0 m2
 • Không gian khác :6,5 m2
 • DT sử dụng căn hộ :87,0 m2
 • DT sàn xây dựng :92,2 m2
Nhà E4
Nhà E3
Nhà E2
Nhà E1
Nhà E5
Nhà E6

Căn hộ E: 02 - 05(Từ tầng 33 đến tầng 34)

 • Phòng khách :49,5 m2
 • Phòng làm việc :18,2 m2
 • Phòng ngủ 02 :11,2 m2
 • Phòng ngủ 03 :12,3 m2
 • Phòng ngủ 04 :17,0 m2
 • Phòng Master (gồm WC1):32,0 m2
 • Bếp :10,4 m2
 • Logia 01 :3,4 m2
 • Logia 02:2,5 m2
 • Logia 03 :4,8 m2
 • Logia 04 :5,8 m2
 • Wc 2 :4,8 m2
 • Wc 3 :5,5 m2
 • Không gian khác :12,3 m2
 • DT sử dụng căn hộ :189,5 m2
 • DT sàn xây dựng :200,0 m2
Nhà f6
Nhà F5
Nhà F4
Nhà F3
Nhà F2
Nhà F1
Nhà F7

Căn hộ F : 01 - 06(Tầng 33 & 34)

 • Phòng khách  : 48,5 m2
 • Phòng làm việc  : 18,2 m2
 • Phòng ngủ 02 :25,0 m2
 • Phòng ngủ 03 :17,0 m2 
 • Phòng ngủ 04 :12,3 m2 
 • Phòng master (gồm WC1)  :40 m2
 • Bếp :10,0 m2 
 • Logia 01 :4,8 m2 
 • Logia 02 :2,5 m2 
 • Logia 03  :3,5 m2 
 • Logia 04  :5,6 m2 
 • Wc 02  :5,4 m2 
 • Wc 03 : 4,2 m2 
 • Không gian khác :14,0 m2 
 • DT sử dụng căn hộ :211,0 m2 
 • DT sàn xây dựng :221,5 m2
Nhà G1
Nhà G2
Nhà G3
Nhà G4
Nhà G5

Căn hộ G1 : 02 - 04(Tầng 35 & 36)

 • Phòng khách + Bếp + P. ăn : 63,2 m2
 • Kho :  3,8 m2
 • Phòng ngủ 01 :  12,2 m2
 • Phòng ngủ 02 :  11,8 m2
 • Phòng ngủ 03 : 17,5 m2
 • Phòng ngủ 04 : 12,2 m2 
 • Logia 01 :  10,7 m2
 • Logia 02 :  3,8 m2
 • Wc 01 : 4,2 m2
 • Wc 02 : 4,4 m2
 • Wc 03 :  4,6 m2
 • Wc 04 : 4,6 m2 
 • Không gian khác : 16,5 m2
 • DT sử dụng căn hộ : 12,3 m2
 • DT sàn xây dựng :  169,5 m2
 • Tổng diện tích xây dựng : 177,0 m2

      

G23
G24
G25
G21
G22

Căn hộ G2 : 01 - 05(Tầng 35 & 36)

 • Phòng khách + Bếp + P. ăn : 63,2 m2
 • Kho :  3,8 m2
 • Phòng ngủ 01 : 12,2 m2
 • Phòng ngủ 02 : 19,7 m2
 • Phòng ngủ 03 : 17,6 m2
 • Phòng ngủ 04 : 12,2 m2
 • Logia :  3,8 m2
 • Wc 01 : 4,2 m2
 • Wc 02 : 5,0 m2
 • Wc 03 : 5,0 m2
 • Wc 04 : 5,0 m2
 • Không gian khác : 24,7 m2
 • DT sàn sử dụng : 176,0 m2
 • Tổng diện tích xây dựng : 184,5 m2
   
Căn hộ H1
Căn hộ H2
Căn hộ H3
Căn hộ H4
Căn hộ H5

CĂN HỘ LOẠI H : 03(Tầng 35 & 36)

 • Phòng khách  : 24,0 m2 
 • Bếp + P. ăn   : 47,8 m2 
 • Sinh hoạt chung  :11,5 m2 
 • Phòng ngủ 01  :14,4 m2 
 • Phòng ngủ 02  :14,4 m2 
 • Phòng ngủ 03   :12,5 m2 
 • Phòng ngủ 04  :17,8 m2 
 • Logia  :7,0 m2 
 • Wc 01  :4,9 m2 
 • Wc 02   :4,9 m2  
 • Wc 03   :4,6 m2 
 • Wc 04   :4,0 m2  
 • Không gian khác :6,4 m2  
 • DT sử dụng căn hộ :177,0 m2 
 • DT sàn xây dựng :185,0 m2
Liên hệ chủ đầu tư : 02437675168